Yayın İlkeleri

Beyinsizler Haber Portalı, popüler bilim ve teknoloji haberleri sunan uluslararası bir haber sitesidir.

Misyonumuz

Beyinsizler Haber Portalı olarak misyonumuz, popüler bilim ve teknoloji haberlerini Türkçe ve İngilizce dillerinde okurlarımıza ulaştırmaktır. Haberlerimizi Türkiye, Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika kıtalarındaki okurlarımız için hazırlarız. Haberlerimizde bilim ve teknoloji alanındaki en son gelişmeleri, araştırmaları, buluşları, projeleri, ürünleri ve hizmetleri konu alırız. Haberlerimizi hem bilimsel hem de popüler bir dille yazarak okurlarımızın ilgisini çekmeyi ve bilgilendirmeyi hedefleriz.

Vizyonumuz

Beyinsizler Haber Portalı olarak vizyonumuz, popüler bilim ve teknoloji haberleri alanında lider bir haber sitesi olmaktır. Haberlerimizin kalitesini, kapsamını ve çeşitliliğini arttırarak okurlarımızın memnuniyetini sağlamayı amaçlarız. Haberlerimizi farklı platformlarda (web, mobil, sosyal medya) yayınlayarak okurlarımızın erişimini kolaylaştırmayı hedefleriz. Haberlerimizi farklı formatlarda (metin, ses, video, grafik) sunarak okurlarımızın tercihlerine uyum sağlamayı planlarız.

Değerlerimiz

Beyinsizler Haber Portalı olarak değerlerimiz şunlardır:

  • Bağımsızlık: Haberlerimizi hiçbir kişi, kurum veya grubun etkisi altında kalmadan yaparız. Haber kaynaklarımızı şeffaf bir şekilde belirtiriz. Haber içeriklerimizi hiçbir şekilde değiştirmez veya sansürlemeziz.
  • Tarafsızlık: Haberlerimizi hiçbir ideoloji, siyaset veya çıkar grubuna hizmet etmeden yaparız. Haber konularımızı objektif bir şekilde seçeriz. Haber yorumlarımızı açık ve net bir şekilde belirtiriz.
  • Doğruluk: Haberlerimizi doğru, güncel ve eksiksiz bir şekilde yaparız. Haber kaynaklarımızı doğrularız. Haber bilgilerimizi teyit ederiz. Haber hatalarımızı düzeltir ve okurlarımıza bildiririz.
  • İlgi: Haberlerimizi okurlarımızın ilgisini çekecek şekilde yaparız. Haber konularımızı güncel, önemli ve ilginç buluruz. Haber dillerimizi anlaşılır, akıcı ve çekici kullanırız.
  • Saygı: Haberlerimizi okurlarımızın, çalışanlarımızın, kaynaklarımızın ve iş ortaklarımızın haklarına, özgürlüklerine ve değerlerine saygılı bir şekilde yaparız. Haberlerimizde hiçbir şekilde ayrımcılık, hakaret, iftira veya yalan yapmayız.

Yayın İlkelerimiz

Amacımız, okurlarımıza güncel, doğru, tarafsız ve ilgi çekici haberler sunarak bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmelerini sağlamaktır. Bu amaçla, aşağıdaki yayın ilkelerine bağlı kalırız.

1.Etik İlkeleri

Gazetecilikte temel amaç kamuoyunun şeffaf, doğru, zamanında ve eksiksiz bilgilendirilmesidir.
Gazeteci aslında halkın haber alma işlevini yerine getirdiği için toplumsal ve kamusal bir görevi yerine getirir.

Bu nedenle evrensel insani değerlere bağlılık, özet olarak, gazetecilerin savaş kışkırtıcılığı yapma, silahlanma yarışını destekleme, şiddeti övme, ırkçılık ve ırk ayrımcılığı yapma, baskıcı rejimleri destekleme ve benzeri etkinliklerden kaçınmaktayız.

Beyinsizler  barış, demokrasi, insan hakları, toplumsal gelişme gibi evrensel insani değerleri savunur.

Bu genel değerler Beyger Medya kuruluşunda kabul etmiş ve savunma kararı almıştır. Bunlara ek olarak daha sonraki çalışmalarda ayrıntılı olarak çalışma prensipleri ve meslek ilkeleri ortaya konulmuştur. Ortaya konulan bu çalışmaların özeti aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

Beyinsizler haberi muhatablarından çek ettirir. Cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterir. Bu hakların kullanımı için elinden gelen çabayı harcar.

Beyinsizler meslektaşlarının kötü muamele, yasadışı davranış, haksız yere gözaltı, yargılanma vb. olaylarla karşı karşıya kalması halinde onu destekler. Bu konuda kolektif bir davranış sergilenmesi için caba gösterir.

Beyinsizler, ekonomi gazeteciliği mesleğini karalayıcı yayın yapamaz.

Beyinsizleri yasalarla yasaklanmış olmasa dahi, elde ettiği ekonomik ve finansal bilgiyi geniş biçimde yayınlanmadan önce veya sonra kendisinin yahut yakınlarının çıkarları için kullanmaz.

Beyinsizler bu nedenle halkla açık şirketlerin bilgilendirme toplantılarında titiz ve eşitlikçi olunması için uyarıda bulunur.

Beyinsizler kamu ya da özel sektör kuruluşlarından, bunların yetkililerinden ve bunlar adına basınla ilişkileri sağlayan birim ve kuruluşlardan herhangi bir gerekçeyle haber ve analizi etkileyecek düzeyde hediye kabul edemez.

Beyinsizler kamu yararı mutlak gerektirmedikçe, yayınlanması istenmeyen haberleri yayınlayamaz. Haber kaynaklarının ve kendisine verilen meslek sırlarının gizliliğini korumaya özen gösterir.

Beyinsizler editörleri ve yazarları gazeteci kimliğini, işlevini ve nüfuzunu kullanarak kendisi, çalıştığı kurum ya da üçüncü şahıs veya kurumlar adına iş takibi yapamaz, buna zorlanamaz.

Beyinsizler, kendisinden ilan ve reklam niteliğinde haber istenmesi halinde, bunların “ilan” veya “reklam” olduğunun belirtileceği garantisini almadıkça haber yapmaz.

Beyinsizler haberinde kendisi ya da kuruluşunun görüşünü empoze etmek de dahil olmak üzere hiçbir gerekçeyle gerçeği çarpıtamaz. Haber ve yorumlarda,kişi ve kurumları hedef alan çirkin, kaba ve onur kırıcı kelime ve ifadeler kullanamaz.

  • Kaynaklara karşı sorumluluklarımız: Haber kaynaklarımızı doğru, güvenilir ve yasal bir şekilde seçeriz. Haber kaynaklarımızın gizliliğine, güvenliğine ve rızasına saygı duyarız. Haber kaynaklarımızı şeffaf bir şekilde belirtiriz. Haber kaynaklarımızdan aldığımız bilgileri, alıntıları ve referansları doğru bir şekilde aktarırız.
  • Okurlara karşı sorumluluklarımız: Haber okurlarımıza doğru, güncel, tarafsız ve ilgi çekici haberler sunarız. Haber okurlarımızın bilgilendirilmesini, eğitilmesini ve eğlenmesini sağlarız. Haber okurlarımızın geri bildirimlerini dikkate alır, sorularını yanıtlar ve şikayetlerini değerlendiririz.
  • Çalışanlara karşı sorumluluklarımız: Haber çalışanlarımıza adil, saygılı ve destekleyici bir çalışma ortamı sağlarız. Haber çalışanlarımızın haklarına, özgürlüklerine ve değerlerine saygı duyarız. Haber çalışanlarımızın mesleki gelişimini destekler, eğitim ve fırsatlar sunarız.
  • İş ortaklarına karşı sorumluluklarımız: Haber iş ortaklarımızla dürüst, şeffaf ve profesyonel bir ilişki kurarız. Haber iş ortaklarımızın haklarına, özgürlüklerine ve değerlerine saygı duyarız. Haber iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalara uyar, sorumluluklarımızı yerine getiririz.

2. Açıklık ve Hesap Verebilirlik

Beyinsizler’de yayınlanan analizlerde doğrulama ya da yanlışlama süreçlerinin tüm aşamaları ile deliller açık bir şekilde ortaya konur.

İçerikte yapılan düzeltme ve güncellemeler açık bir şekilde bildirilir

Beyinsizler’de yayınlanan bir içeriğe Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kanalıyla engelleme konduğunda, durum ilgili yargı kararıyla birlikte ve aynı başlıkla okuyucuya duyurulur.

Beyinsizler’de çalışanlarının ve yöneticilerinin tümünün kimlikleri kamuya açıktır. Çalışanlar kuruma çıkar beyanında bulunur.

Beyinsizler’de finansal kaynakları internet sitesi üzerinden kamuoyuna açıktır.

3. Bağımsızlık ve Tarafsızlık

Beyinsizler herhangi bir siyasi tartışmanın tarafı olmadan bilgilerin kanıtlanabilir gerçeklerini sunar.

İhbar sisteminin sipariş sistemine dönüşmemesine azami dikkat gösterilir. İhbar eden kişi ya da kurumun, ekibi şüpheli bilgi hakkında bilgilendirdiği ön kabulüyle çalışılır. Üçüncü kişi ve kurumların analiz sipariş etmesi, kendi menfaatlerini kollayıcı analizleri yazmaya zorlaması karşısında tavizsiz yaklaşılır, kamu yararı gözetilir.

Beyinsizler çoğulculuğa ve farklı dünya görüşlerine saygı gösterilir. Ancak herhangi bir bakış açısının yapılan iş üzerinde etkili olmasına izin verilmez.

Kırılgan ve dezavantajlı grupların önceliklendirilmesi, tarafsızlığın ihlaline yorumlanamaz.

Bir kurum olarak Beyinsizler ya da bir Beyinsizler çalışanı, belli bir kişi, kurum, siyasi parti, grup ya da çıkar çevresi lehine ya da aleyhine yayın politikası gütmez. Tüm taraflara eşit uzaklıkta, adil, açık, partiler üstü bir tutum benimser. Bu ilke içerik üretiminin tüm aşamalarında gözetilir.

Beyinsizler çalışanları herhangi bir siyasi partinin üyesi olamaz, seçim kampanyalarında görev alamaz. Çalışanlar, şahsi sosyal medya hesapları ya da bloglarında yayın ilkeleri ve editöryal bağımsızlıkla çelişen açıklama ve beyanlarda bulunamaz.

Kişilerin politik yatkınlıkları, çıkar çatışmaları ya da önyargılarının kanıtlara zarar verebileceği varsayılır. Uzmanlarla yapılan görüşmeler, bu nedenle delil değil, delilleri doğrulayabilecek görüşler olarak dikkate alınır. Haberin ya da olayın kaynağı ya da tanığı ile yapılan görüşmeler de doğrudan delil sayılmaz, delilin doğrulanması için bir araçtır.

Tanıklar ve uzmanlarla yapılan görüşmeler, editörlerin gerçek kimlikleriyle yapılır. Müstear isim ve mahlas kullanılmaz, anonim görüşme yapılmaz.

Beyinsizler , kurumla ilgili bir görevden kaynaklı seyahat, kalacak yer ve diğer gereksinimlerin masraflarını karşılar. Üçüncü taraflar, editöryal bir zorunluluk olmadıkça herhangi bir Beyinsizler çalışanı ile maddi ilişkiye giremez.

4. Güncelleme, Düzeltme ve Özür

Beyinsizler için en önemli yapılan haberlerin tarafsızlığı ve doğru kaynaklardan okuyucuya ulaştırılmasıdır. Bu süreçlerde analiz yeni deliller ışığında güncellenebilir ya da Beyinsizler’in elindeki veriler hatalara yol açmış olabilir. Analiz üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde, bunu Beyinsizler’in yazdığı analizlere ulaşan herkesin görmesi sağlanır. Maddi ve basit hataların düzeltilmesi bu başlığın dışındadır.

Yayınlanan analize dair yeni bir veri ortaya çıkmışsa ve analizin bu yeni somut veriler çerçevesinde güncellenmesi gerekiyorsa, güncelleme duyurulur. Güncellemeler, analizin en alt kısmında, hangi tarih ve saatte güncelleme yapıldığı ve analizde neyin değiştirildiği açıklanarak belirtilir. Güncellemeler sosyal medya üzerinden duyurulmaz.

Yazılan bir analize ilişkin bir hata olduğundan şüphe edilirse, inceleme süreci yeniden başlatılır. İnceleme talebi okuyuculardan geldiyse, kaynak istenir. İnceleme sürecinde yine kaynakların açıklığı ilkesi izlenir. Hata tespit edilirse, analizin en alt kısmında hangi tarih ve saatte düzeltme yapıldığı bilgisi paylaşılır. Düzeltme bildirimi için lütfen [email protected] adresi üzerinden başvurunuzu yapınız.

Yapılan hata, analizin sonucunu değiştirebilecek ya da bir kişi & kurumu etkileyebilecek nitelikteyse, düzeltme ile birlikte sosyal medya üzerinden özür dilenir. Özrün niteliğine, ilgili editör karar verir.

Analiz sonucunu değiştirmeyi gerektiren düzeltmelerin yapıldığı analizler, analizin ilk halinin ulaştığı kişi sayısına ulaşılıncaya kadar yaygınlaştırılmaya devam edilir.

Eğer yapılan düzenleme üzerine tekrar bir güncelleme ya da düzeltme yapılması gerekirse, aynı adımlar tekrarlanır.

Beyinsizler’in bir analizi, yasal yollarla tekzip edildiğinde düzeltme politikası izlenir. Hata tespit edilirse tekzip yayınlanır ve içerik bir açıklamayla kaldırılır.

5. Yasal sorumluluk ve hak arama

Beyinsizler ’de yasal ve mali sorumlu, Beyger Medya. adına Emircan Gerçeker’dır. Beyinsizler herhangi bir editörünün işinden kaynaklı karşılaşabileceği yasal süreçlerde taraf olur; hukuki masrafları üstlenir.

Üretilen içerikler kaynak belirtilmeden kullanıldığında önce ihtar ile uyarma, ardından mahkeme kararıyla kaldırma yöntemine başvurulur.

İyi niyetinden şüphe duyulan ya da alana zarar verme ihtimali olduğu fark edilen klon yayınlara karşı hukuki önlem alınır.

Follower kaufen YouTube Likes kaufen Insta Follower kaufen YouTube Abonnenten kaufen TikTok Follower kaufen Instagram Likes kaufen TikTok Likes kaufen Deutsche Follower YT Likes kaufen Instagram Views kaufen TikTok Live Zuschauer kaufen Likes kaufen auf Instagram Deutsche Follower kaufen
TikTok Views kaufen Buzzfan