Roma İmparatorluğu Ve Tarihsel Perspektifi

Roma İmparatorluğu, M.S. 117 dolaylarında batı medeniyetindeki en geniş siyasi ve sosyal yapıydı. M.S. 285’e gelindiğinde, imparatorluk Roma’daki merkezi hükümetten yönetilemeyecek kadar genişledi. Bu sebeple İmparator Diocletian (MS 284-305) tarafından Batı ve Doğu İmparatorluğu olmak üzere ikiye bölündü.

Batı Roma İmparatorluğu MS 476’da sona ererken Doğu Roma İmparatorluğu 1453’te Osmanlı tarafından fethedilene kadar Bizans İmparatorluğu olarak devam etti. Roma İmparatorluğu batı medeniyeti üzerinde hemen hemen her yönde derin ve kalıcı etkilere sahipti.

İlk Hanedanlar

M.Ö. 31’de Actium Savaşı’ndan sonra Julius Caesar’ın yeğeni ve varisi Gaius Octavian Thurinus, Roma’nın ilk imparatoru oldu ve Augustus Caesar adını aldı.

Augustus, imparatorluğu MÖ 31’den MS 14’e kadar ölene dek yönetti. O zaman, kendisinin de söylediği gibi, “Roma’yı kilden bir şehir olarak buldu, ama onu mermerden bir şehir olarak bıraktı.”.Augustus, şehir yasalarını yeniden düzenledi, büyük inşaat projeleri başlattı ve imparatorluğun sınırlarını güvence altına aldı. Başlattığı Pax Augusta olarak da bilinen Pax Romana (Roma Barışı), bir barış ve refah zamanıydı ve 200 yıldan fazla sürecekti.

Beş İyi İmparator Dönemi

Bu dönem, Roma’nın Beş İyi İmparatoru olarak bilinen yöneticileri sayesinde artan refah ile öne çıkmaktadır. MS 96 ve 180 arasında, beş istisnai adam sırayla Roma İmparatorluğu’nu zirveye çıkardı: Nerva (r. 96-98 CE), Trajan (MS 98-117), Hadrian (MS 117-138), Antoninus Pius (MS 138-161), Marcus Aurelius (MS 161-180).

Commodus (MS 180-192)

Liderlikleri altında, Roma İmparatorluğu daha güçlü ve daha istikrarlı hale gelerek boyut ve kapsam olarak genişledi. Aurelius’un oğlu ve halefi Commodus (MS 180-192) Roma’nın gördüğü en utanç verici imparatorlardan biriydi.  Commodus’un ölümü Nervan-Antonin Hanedanlığı’nı sona erdirdi ve vali Pertinax’ı iktidara getirdi.

Pertinax(MS 192 – 193)

Severan Hanedanlığı

Pertinax, öldürülmeden önce sadece üç ay boyunca hüküm sürdü. Septimus Severus imparatorluğu kurdu ve sınırlarını genişletti. Fakat onun Afrika ve Britanya seferleri geniş kapsamlı ve maliyetliydi. Bu seferler Roma’nın daha sonraki mali zorluklarına katkıda bulunacaktı. Onun yerine oğulları Caracalla ve Geta geçti. Geta’yı öldürdükten sonra Caracalla MS 217’ye kadar yönetimde kaldı.

Caracalla’nın hükümdarlığı altında, Roma vatandaşlığı imparatorluktaki tüm özgür erkekleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Bu yasanın vergi geliri elde etmenin bir aracı olarak yürürlüğe girdiği söylenmektedir. Çünkü bu geçişten sonra merkezi hükümetin vergilendirebileceği insan sayısı artmıştır.

İki İmparatorluk: Doğu ve Batı

İmparatorluk Krizi olarak da bilinen bu dönem, çeşitli askeri liderlerin imparatorluğun kontrolü için savaştığı için sürekli bir iç savaşla karakterize hale gelmiştir. Diocletian imparatorluk boyunca düzeni sağlamak için Tetrarşi’yi kurmuştur. Buna rağmen imparatorluk o kadar büyüktür ki daha verimli yönetimi sağlamak için M.S 855’te ikiye bölmek zorunda kalmıştır. Bunu yaparak Batı Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu olarak da bilinen Doğu Roma İmparatorluğu’nu yarattı.

Konstantin ve Hıristiyanlık

Konstantin, Milvian Köprüsü Savaşı’nda , Maxentius’u yendi ve hem Batı hem de Doğu İmparatorlukları’nın tek imparatoru oldu. Konstantin, zaferinin İsa Mesih sayesinde olduğuna inanıyordu. Bu sebeple yönetimi boyunca özellikle Hıristiyanlık inancı olmak üzere dini hoşgörü sağlayan pek çok kanunu yürürlüğe soktu.

Daha önceki Roma imparatorları da otoritelerini artırmak için bir tanrı ile özel bir ilişki iddia ettiler. Konstantin ise İsa Mesih figürünü seçti. Birinci Nicea Konseyinde (MS 325), bugün İncil olarak bilinen kitabı oluşturmak için hangi el yazmalarının toplanacağına karar vermek için yapılan toplantıya başkanlık etti.

İmparatorluğu istikrara kavuşturdu, para birimini yeniden değerlendirdi ve orduda reform yaptı. Ayrıca Konstantinopolis olarak bilinen eski Bizans şehri (günümüz İstanbul’u) yerine Yeni Roma adını verdiği şehri kurdu. Dini, kültürel ve siyasi reformlarının yanı sıra savaştaki becerisine ve büyük ölçekli inşaat projelerine atfen Büyük Konstantin olarak anılmaktadır.

Ölümünden sonra imparatorluğu devralan oğulları kısa sürede çatışmaya başladılar. Bu çatışmanın sonunda hayatta kalan II. Constantius, kuzeni Julian’a halefi ve varisi adını verdikten sonra öldü. İmparator Julian sadece iki yıl boyunca hüküm sürdü (MS 361-363).

Neo-Platonik bir filozof olarak Julian, Hıristiyanlığı reddetti ve imparatorluğun çöküşü için Hristiyanlık inancını ve Konstantin’in savunuculuğunu suçladı. Dini hoşgörü politikasını resmen ilan ederken Julian, Hıristiyanları etkili hükümet pozisyonlarından sistematik olarak kaldırdı, dinin öğretilmesini ve yayılmasını yasakladı. Hıristiyanları askerlik hizmetinden men etti. Perslere karşı yaptığı bir sefer sırasında hayatını kaybetti. Roma’nın son putperest imparatoruydu ve Hristiyanlığa karşı çıktığı için “Apostate/Mürted Julian” olarak bilinmeye başladı.

Roma’nın Dini İnancı Devlet Destekliydi

Hıristiyanlığı imparatorluğun egemen inancı olarak yeniden kuran ve Julian’ın çeşitli emirlerini yürürlükten kaldıran Jovian’un kısa yönetiminden sonra imparatorluğun sorumluluğu I. Theodosius’a geçti. I. Theodosius, imparatorluk genelinde pagan ibadetini yasa dışı ilan etti, okulları ve üniversiteleri kapattı.  MS 380’de Hıristiyanlığı Roma’nın resmi dini ilan ettikten sonra pagan tapınaklarını Hıristiyan kiliselerine dönüştürdü.

Bu dönemde Platon’un ünlü Akademisi Theodosius’un kararnamesi ile kapatıldı. Reformlarının çoğu, hem Roma aristokrasisi hem de pagan uygulamasının geleneksel değerlerine bağlı kalan sıradan insanlar arasında popüler değildi. Bu yeni tanrının, eski tanrıların aksine, Roma’ya özel bir ilgisi yoktu.  Tüm insanların tanrısıydı ve bu, Roma dinini Roma devletinden uzaklaştırdı. Daha önce, Roma dini inancı devlet destekliydi. Ritüeller ve festivaller hükümetin statüsünü yükseltiyordu.

Theodosius, Hıristiyanlığı teşvik etmek için o kadar çok çaba sarf etti ki, imparator olarak diğer görevleri ihmal etti. Bu yüzden hem Doğu hem de Batı İmparatorluklarını yöneten son kişi olacaktı.

Roma İmparatorluğu’nun Yıkılışı

İmparatorluğun çöküşünün nedeni ile ilgili çeşitli teoriler öne sürülmüştür, ancak bugün bile, bu belirli faktörlerin ne olduğu konusunda evrensel bir anlaşma yoktur.

Roma’nın düşüşüne katkıda bulunan faktörleri genel itibariyle İmparatorluğun büyüklüğü nedeniyle yaşanan siyasi istikrarsızlık, barbar kabilelerin imparatorluğu işgali, yolsuzluklar, paralı ordular, kölelerin emeğine aşırı güven, yüksek işsizlik oranı ve enflasyon olarak sayabiliriz. İmparatorluğun ikiye bölünmüş bile olsa kontrol edilemez büyüklüğü de ayrıca yönetmeyi zorlaştırmıştır. Doğu ve Batı Roma, birbirlerini takım arkadaşlarından çok rakip olarak görmüş ve öncelikle kendi çıkarları için çalışmışlardır.

Büyük ölçüde Roma’yla etnik bağları olmayan barbar paralı askerlerden oluşan Roma ordusu, artık sınırları verimli bir şekilde koruyamamıştır. Hükümet ise vilayetlerde vergi toplayamaz hale gelmiştir. İstilacı Hunlardan kaçan Vizigotların imparatorluğa gelişleri ve sonraki isyanları da düşüşe katkıda bulunan bir faktör olarak gösterilmektedir.

Batı Roma İmparatorluğu, 4 Eylül 476’da, İmparator Romulus Augustulus’un Cermen Kralı Odoacer tarafından tahttan indirilmesiyle resmen sona ermiştir. Doğu Roma İmparatorluğu ise M.S. 1453’e kadar Bizans İmparatorluğu olarak devam etmiştir.

Roma İmparatorluğu’nun Mirası

Roma İmparatorluğu’nun ürettiği icatlar ve yenilikler, eski insanların yaşamlarını derinden değiştirdi ve bugün dünya kültürlerinde kullanılmaya hala devam ediyor. Yolların ve binaların inşası, bina içi su tesisatı, su kemerlerinin ve hatta hızlı kuruyan çimento yapımındaki gelişmeler Romalılar tarafından ya icat edildi ya da geliştirilmiştir.

Batı’da kullanılan takvim Jül Sezar tarafından yaratılan takvimden türetildi. Haftanın günlerinin isimleri ve yılın ayları da Roma’dan gelmektedir. İnsanın istemediği bir ürünü iade etme uygulaması bile, yasaları bir tüketicinin bazı kusurlu veya istenmeyen malları satıcıya geri getirmesini yasal kılan Roma’dan gelmektedir.

Apartman kompleksleri, umumi tuvaletler, kilitler ve anahtarlar, gazeteler ve hatta çoraplar, ayakkabı, posta sistemi (Perslerden esinlenerek modellenmiştir), kozmetik, büyüteç ve edebiyatta hiciv konusu Romalılar tarafından geliştirilmiş ve İmparatorluk döneminde tıp, hukuk, din, hükümet ve savaş alanlarında da önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Romalılar, fethettikleri bölgelerin yerli halkı arasında buldukları icat veya kavramlardan ödünç alma ve bunları geliştirme konusunda ustaydılar.  Bu nedenle, neyin “orijinal” bir Roma buluşu olduğunu söylemek zordur. Bununla birlikte, Roma İmparatorluğunun, insanların günümüzde yaşama şeklini etkilemeye devam eden kalıcı bir miras bıraktığı rahatlıkla söylenebilir.

Gözde Özen

Yoruma kapalı.

Bir yorum

Kömür Santralleri Ekonomik Olarak Anlam İfade Etmiyor

Çocuk Tacizlerinin Uzun Vadeli Etkileri