Antik Mısır Anaerkil Toplumlarında Zengin Olan Kadınlar

Modern toplumlar, eski zamanlardan beri ilerlemeye ve gelişmeye devam ettiler mi?

Bu fikir, evrim konsepti adı altında oluşmuş genel bir fikirdir. Ancak bu fikir insanlar için geçerli bir kavram mıdır?

Dünya genelini düşünürsek, medeniyetlerin çoğunlukla ataerkil toplumların kontrolü altında olduğunu görürüz. Azınlıkta olan zenginler kitleleri kontrol ederken, eşitliğin uzak bir hedef olduğunu görürüz. Zenginlik kavramı milyonlarca insanından oldukça uzak bir yerde.

Binlerce Yıl Boyunca Antik Mısır Anaerkil Toplumlarında Zengin Olan Kadınlar

Evrimin oldukça gelişmiş bir insan ırkı yaratmadığı apaçık ortada, ancak gelişmiş insan ırkı fikri doğal dünyada ve belki de ruhani olan dünyada dengesiz bir biçimde oldukça tehlikelidir.

Eski zamanlara baktığımızda, çok yol kat ettiğimizi düşünmeye meyilliyiz.

Ancak, gerçekten de yol kat ettik mi?

Dünyada milyonlarca kişi, cinsiyete veya ırka bakmaksızın herkese eşit fırsat sağlayan daha eşitlikçi bir toplumda yaşamaya çalışmaktadır. Ancak, 2019 ‘da bile hala bu medeniyete ulaşmak için mücadele ediyoruz.

Antik Mısır

Şimdi antik Mısır’ı ve nispeten müreffeh bir anaerkil toplumun olduğu dönemlerini düşünün.
“Eski Mısır toplumundaki kadınların statüsü, taç hakkının erkeklerden değil kraliyet kadınlarından geçtiği gerçeği kadar önemliydi. Kralların kızları çok önemliydi. ”

İlgili: Eski Mısır’ da Hayat

Piramit Yasası belgeseline göre, iktidardaki Firavunlar Kutsal Eril ve Kutsal Dişil’inyasaları eşitliğini tanımaya açıktı. Anaerkil düşünce, sonsuzluk, zaman döngüleri, ritüel, sihir, yıkılmış devletler ve sanatla ilişkilendirilirdi.

Ataerkil düşünce tarzı ise, tarih, doğrusal zaman, dogma, rasyonellik, uyanık gerçeklik ve bilim ile ilişkilendirilirdi. Her ikisi de eşit değerdeydi.
Aşağıda “Piramit Kodu” adlı belgeselden bir kesit yer almaktadır:

Birinci ve İkinci Orta Dönemlerden (2100 m.ö.-1550 m.ö.) Ptolemaik Döneme (300 m.ö.-30 m.ö.) kadar, kadınların, toplumun en üst statülerine yükseldiği bu dönemlerde görürüz.Kadınlar işletme sahibi olabilecek şekilde eğitilmişti ve çok az sınırlama vardı. Sonuç olarak ne oldu? Kültür genişledi.

Eski Mısır ‘daki kadınlar, sadece çocuklara bakmak ve terbiye etmek ile sorumlu değillerdi. Aynı zamanda bir ticarette çalışabilirler, bir işletme sahibi olabilirler ve işletebilirler, mülklerini devralabilirler ve boşanma davalarında başarılı olabilirlerdi.

İşçi sınıfının bazı kadınları bile zengin hale geldi. Diğer yetenekli çalışmalarda da olduğu gibi tıp ve eczacılık alanında eğitim almışlardır.

O zamanlarda, dini işlerde sorumlu kadın papazlar ve rahipler vardı, ancak bu konuda erkekler ile eşit değillerdi.

Eski Mısır ‘da Kadınlar

Eski Mısır’da kadınlar, takı ve nevresimler alabilirlerdi. Bir zamanlar kadınlar, saygıdeğer kraliçe ya da firavun olarak hüküm sürdüler. ”

Yeni Krallık olarak adlandırılan dönemde (c.1570-1069 m.ö), kralın annesinin, karısının ve en büyük kızının statüleri, Firavuna eşit olabilecek seviyede yükseltilebilirdi. Amun’un Tanrı karısı politik olarak güçlü ve ruhsal açıdan önemli olan unvanını taşıyabilirlerdi.

Daha sonra, kraliyet ailesinden gelen bekâr kadınları bu pozisyonda kalabilir ve kendi haleflerini alabilirlerdi. Tanrı’nın karıları vergiden muaf ve rahipler gibi kişisel mülkiyete sahiplerdi.

YouTube üzerinden Amun’un Eşleri

Kraliçe Ahhotep I (yaklaşık 1570-1530 MÖ), Amun’un Tanrı Eşinin güçlü bir unvanını elde etti.Kraliçe Ahhotep I,Firavun Ahmose I.’in annesiydi. Kraliçe Ahhotep askerlere komuta ederek neredeyse kral kadar güç kullanmıştı.

Sonra gücünü, kızı Ahmose – Nefertari ‘ye devretti. Buna karşılık olarak, Firavun Ahmose 1, Ahmose – Nefertari ‘ye daha fazla güç verdi ve kızlarının gücü Yüksek Rahibe ‘nin gücüne eşit oldu.

Bu hamle Amun Rahiplerinin elindeki gücü azalttı.

Bu rahipler aynı zamanda vergiden muaftı ve bir sonraki hayata giriş yapabilmeleri için gerekli gördükleri ritüelleri yerine getirerek zengin ve güçlü olmuşlardı. Görünüşe göre, dinleri yozlaşmıştı, ki bugünlerde çok sık gördüğümüz bir şey.

“”Ahhotep, yerel birliklerin ve asilzadelerin, yeni doğan bir hanedanın çizgisini korumak için saygı duymalarını emretti ve kralın annesi olarak amenhotep I saltanatına devam etti” (Shaw, 218). Mısır bilimcisi Betsy M. Brya: “Tarihin bir noktasında, Tanrı ‘nın karısının rolünü, Ahmose ‘in karısı olan kızı Ahmose-Nefertari ‘ye teslim etti” dedi.

18. Amenhotep Firavununun torun’un torunu Hatşepsut, MÖ 1878 ‘deki 18. Hanedanı döneminde firavun haline geldi.İlginçtir ki, hem kral hem de kraliçe olarak hükmettiği söyleniyordu.

Hatşepsut ’un heykelleri bazen onu krallara layık sakalı olan bir adam olarak tasvir ediyordu.“Antik Mısır’ın en güçlü ve en başarılı kadın hükümdarıydı”. Firavun olduktan sonra, kızı Neferure ‘ya “Tanrı’nın Karısı” unvanını verdi.

Aşağıdan Hatşepsut hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

Daha sonra, On sekizinci Hanedanı’nın 9. firavunu, Amenhotep III ve Kraliçe Tiye, antik tarihin en zengin ve lüks zamanlarından birini yaratacaktır. Kraliçe Tiye, Firavun’a en etkili destek ve danışmanlardan birisi olmuştur.

Birlikte, “Mısır tarihinde zirve olarak kabul edilen” birleşik bir cepheydiler. Kraliçe Tiye ve Firavun, Amun inancını reddettiler ve Tiyeoğlu Akhenaton ’a bu inancı kaldırması için yardım edecekti.
Kraliçe Tiye, yabancı hükümdarlarla doğrudan iletişim kurmasıyla biliniyordu. Çift, AmenhotepIII ‘ün ölümüne kadar 38 yıl boyunca iktidarda oldular.

Daha sonra Kraliçe Tiye, oğlu AmenhotepIV tahtını aldığında kralların annesi ünvanını edindi. Amenhotep, adını Akhenaton olarak değiştirdi ve itibarlı eşi Nefertiti ile anaerkil yönetiminde başka bir dönemi başlattı.

Antik Tarih Ansiklopedisine göre:

“Tiye, bir erkek kadar otoriteye sahipti ve gücünü antik dünyanın büyük Krallarıyla eşit ölçüde kullanmıştı.”

Kleopatra saltanatından yüzyıllar önce, Tiye, herhangi bir erkekle aynı otoriteye sahip bir kraliçe olarak saygı duyuldu. Kraliçe Tiye, eşitlik statüsünü simgeleyen kocasıyla aynı yükseklikte heykellerde tasvir edilmiştir.

Queen Tiye Wikimedia Commons ile

Kraliçe Tiy’in gelini Nefertiti, dünya tarihinin en ünlü ve etkili kadınlarından biri olmaya devam ediyor.Adı, “güzel olanın geldiği” anlamına gelir. Milattan sonra 1912’de keşfedilen bir heykelden yüzü tanınmıştır. Güzelliği dillere destan olmuştu.

Nefertiti’nin saltanatı sırasında, o ve kocası Amon Rahiplerine karşı dini bir devrim başlatmıştı. Bu rahipler cenazeritüellerini gerçekleştirerek büyük bir güç ve zenginlik kazanmıştı. O kadar güçlü ve zenginlerdi ki, esasen yönetimde sözleri geçerdi.

Akhenaton ve Nefertiti, amon inancındaki rahibin gücünü, güneş tanrısı Aten ‘e veren tek tanrılı bir dine dönüştürmek için her şeyi kadar altüst edebilecek dini reformlara öncülük etmişlerdi. Gücünü tarikattan uzaklaştırmakta başarılı olmuşlardı ancak daha sonra rahipler tarafından sapkınlıkla suçlanacaklardı.

Bu sapkınlık mıydı, yoksa güce aç bir dini inancı beslemekten ziyade gerçek maneviyatı eski haline getirmek için reform hareketlerine ihtiyaç var mıydı?

Amun ’un Tanrı karısı unvanı da elenmiş gibi görünüyordu ama 19’ncu Hanedan tekrar ortaya çıkmıştı.

Akhenaton

Akhenaton, Nefertiti’nin saltanatı sırasında, kocasının annesi gibi, Firavun’a eşit güçte hükmetti. Bugün bile, kocasında çok daha güçlü olduğu söyleniyor.

Ancak, doğum sırasında kızı Mekitaten ‘in ölümünden sonra tarihi kayıtlardan kayboldu. Üvey oğlu Tutankhamun tahtını üstlenecek yaşa gelene kadar Smenkhkare’nin erkek gibi davranıp yönetime devam ettiği gibi bir teori var.

Daha sonra, Kraliçe Nefertari kocası Ramesses II. Nefertari ile Eski Mısır’ın anaerkil egemenliğini sürdürdü. Kraliyet Vadisi’ndeki en büyük mezarlardan biri olan Abu Simbel’de yatanNefertari, Mısır tarihinin en ünlü isimlerinden biri olmuştur.

Nefertari zamanın heykellerinde eşit büyüklükte ve boyda göründü. Kraliçe, yüksek eğitimli ve diplomat olarak mahkemelerde etkiliydi. Firavun, kadın yöneticilerine o kadar çok saygı duydu ki, Deir El Bahri’deki Hatşepsut  tapınağını da restore etti.

Ebu Simbel Tapınağı

Mısır’ın son büyük hükümdarı, ünlü Kleopatra VII, münhasır bir erkek egemenliği döneminde, korkulan ve etkili bir akıllı kadın olarak dünya tarihinde ünlenmiştir. Roma askeri liderleri Julius Caesar ve Mark Antony ile çekiciliğiyle romantik bir ilişki kurarak ele ettiği gücünüve servetini çocuklarının yararına kullanacaktı. Ancak, trajik ölümünden sonra Mısır Romalıların eline düştü.

Böylelikle, anaerkil toplumun çağı sona erdi.

Binlerce yıl boyunca Mısır’da kadınlar göz önünde bulunmuş, göreceli bir eşitlik yaşamışlardır.
Bu Altın Çağ, bugün bile sahip olduğumuzdan daha mı ileriydi? Siz karar verin.

İnsanlık daha iyi bir modern dünya için mücadele ederken, Antik Mısır’dan, daha iyi bir dünya için öğreneceğimiz çok şeyin olduğu aşikâr.

Netflix’te yayınlanan “Pyramid Code” adlı belgeselden bir kesit;

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Mısır Tanrıları ve Tanrıçaları Kimlerdir? | 17 Mısır Tanrısı Listesi

Tutankhamun’un Karmaşık Ailesi ve Firavun Kız Kardeşi

Menes, Tahtını Horus Tanrısından alan Mısır’ın ilk Firavunu

Firavun Tutankhamun Hakkında Muhtemelen Bilmediğiniz 5 Şey

Mısır Tanrıları İçinden En Korkunç 5 Antik Mısır Tanrısı

Çeviren: Engin ALIR

Bir cevap yazın

Avatar photo

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

    evren nedir

    Evren Nedir, Nasıl oluştu ve Nasıl Yok Olacak?

    Şekerleme yapmak

    Ömrünüzü Uzatmak İstiyorsanız Bu 3 Kolay Alışkanlığı Deneyin!